Power info wiki 

kxmas.png (kxmas) - New power for merry christmas


Smilies are: (kxbaubleback)(kxbell)(kxcandle)(kxcane)(kxgift)(kxgingerman)(kxglobe)(kxmtoe)(kxpenguin)(kxpudding)(kxreindeer)(kxreindeerback)(kxsman)(kxsnowflake)(kxswoman)(kxtree)(kxtreeback)(kxwreathe)


(kxbaubleback)

(kxbell)

(kxcandle)

(kxcane)

(kxgift)

(kxgingerman)

(kxglobe)

(kxmtoe)

(kxpenguin)

(kxpudding)

(kxreindeer)

(kxreindeerback)

(kxsman)

(kxsnowflake)

(kxswoman)

(kxtree)

(kxtreeback)

(kxwreathe)
    Cod hat: (hat#hr)