Power info wiki 

shinobi.png (shinobi) - Shinobi smilies


Smilies are: (shinobi)(shislash)(shishur)(shisais)(shinun)(shifight)(shiescape)(shichallenge)(shicarve)(shibow)(shibo)


(shinobi)

(shislash)

(shishur)

(shisais)

(shinun)

(shifight)

(shiescape)

(shichallenge)

(shicarve)

(shibow)

(shibo)
    Cod hat: